Notifications icon

Regulamin konkursu

W konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie.

Uczestnicy są zobowiązani do posiadania ważnego konta u partnerów serwisu. Jeżeli uczestnik nie posiada ważnego konta, może założyć go przez banery znajdujące się na stronie twojtyp.pl. Lista partnerów twojtyp.pl: betsson, betsafe, unibet, expekt, betclic, fortuna, LV BET. 

Zasady konkursu

Zadaniem konkursowym jest napisanie artykułu dotyczącego wydarzenia sportowego, z kursem nie mniejszym niż 1,5. Artykuł musi zawierać minimum 200 wyrazów, a w jego treści powinny znajdować się informacje o przewidywanym wyniku danego wydarzenia sportowego, oraz umotywowanie prognozy.

Uczestnik konkursu przed publikacją musi dodatkowo określić kategorię w której będzie publikował swoją analizę, podać kurs na dane wydarzenie, zgodny ze stanem faktycznym na chwilę publikacji u wybranego z listy partnera.

Uczestnik konkursu może opublikować maksymalnie 5 analiz jednego dnia, w dowolnych kategoriach i na dowolne wydarzenie dostępne u partnerów serwisu. 

Uczestnik konkursu może opublikować tylko jeden artykuł na dane wydarzenie. W przypadku, gdy uczestnik opublikuje więcej niż jeden artykuł na dane wydarzenie, administrator ma prawo rozliczyć tylko jeden z nich, nie rozliczyć żadnego, wykluczyć użytkownika z konkursu za dany dzień lub zablokować użytkownika.

Opublikowanie artykułu na stronie przez użytkownika jest równoznaczne ze zgłoszeniem się do konkursu i oznacza akceptację regulaminu konkursu.

Publikacja artykułu może zostać wykonana przez użytkownika najpóźniej na 3 godziny przed rozpoczęciem danego wydarzenia. Jeżeli w jakiejkolwiek kategorii okres czasu obowiązujący przed rozpoczęciem wydarzenia ulegnie zmianie, informacja o tym zostanie opublikowana na stronie internetowej

Użytkownik publikując artykuł na stronie zapewnia, że przesłana treść jest jego autorstwa, przysługują mu do niej niczym nieograniczone majątkowe i osobiste prawa autorskie.

Użytkownik może publikować na stronie tylko treści napisane specjalnie dla strony TwojTyp.pl. Oznacza to, że zakazuje się kopiowania treści z innych stron, gazet lub jakichkolwiek materiałów, bez względu na ich autorstwo.

Zakazuje się również kopiowania w części lub całości swoich własnych typów opublikowanych w serwisie TwojTyp.pl

Treści kopiowane z innych źródeł mogą być usuwane przez Administratorów.

Za kopiowanie treści z innych źródeł Administrator może zablokować użytkownika w serwisie czasowo lub na stałe.

Opublikowanie treści na stronie jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do treści Administratorom serwisu.

Przekazanie praw autorskich nie zmienia autora treści, ale daje możliwość decydowania o treści (publikacji, kopiowaniu, powielaniu, wykorzystywaniu) Administratorom serwisu. Po opublikowaniu treści na stronie, użytkownik nie może żądać jego usunięcia lub zmiany.

Publikowanie artykułów

Przez publikowanie artykułu rozumie się naciśnięcie przycisku Publikuj w formularzu dodawania nowej analizy.

Analizy zapisywane są automatycznie w systemie. Przejście z pierwszego kroku dodawania analizy do drugiego tworzy automatycznie wydarzenie. Jeżeli z jakichś powodów publikowanie artykułu się nie powiodło (zerwane połączenie, brak prądu, etc.), można dokończyć dodawanie analizy odwiedzając stronę http://twojtyp.pl/site/profil/nieopublikowane która jest dostępna po zalogowaniu się w serwisie.

Analizy nieopublikowane, nie są brane pod uwagę w konkursie.

Opublikować artykuł można najpóźniej na 3 godziny przed wydarzeniem.

W przypadku opublikowania analizy z błędną datą, prośbę o zmianę daty należy zgłosić przed rozpoczęciem wydarzenia. W innym przypadku wydarzenia będą rozliczone jako zwrot na dzień na jaki zostały opublikowane, lub rozliczone jako zwrot na dzień, w którym wydarzenie się odbyło, jeżeli użytkownik zgłosi chęć przeniesienia artykułu.

W przypadku przerwania wydarzenia lub jego przełożenia użytkownik może zgłosić prośbę o przełożenie wydarzenia, jeżeli data jest znana. Prośbę należy wysłać przed rozpoczęciem wydarzenia lub przed jego kontynuacją. W innym wypadku wydarzenie zostanie rozliczone jako zwrot.

Wyniki i nagrody

Wyniki konkursu oraz przyznane nagrody będą publikowane na stronie internetowej TwojTyp.pl

Użytkownik, który w danym dniu osiągnie najwyższy wynik z opublikowanych na dany dzień analiz wygrywa nagrodę typera dnia.

Użytkownik, który w danym dniu osiągnie najwyższy wynik z opublikowanych analiz w danej kategorii dostaję nagrodę za daną kategorię – szczegóły nagradzanych kategorii są na twojtyp.pl/konkursy

Użytkownik, który w danym tygodniu osiągnie najwyższy wynik ze wszystkich opublikowanych na dany tydzień analiz wygrywa nagrodę typera tygodnia.

Użytkownik, który w danym miesiącu osiągnie najwyższy wynik ze wszystkich opublikowanych analiz na dany miesiąc wygrywa nagrodę typera miesiąca.

W przypadku większej liczby zwycięzców nagroda jest dzielona w równych częściach pomiędzy wszystkich zwycięzców.

Wydarzenia, które zostały odwołane lub są nierozstrzygnięte (np. krecz w tenisie) nie biorą udziału w wyliczaniu nagród, jednak są wliczane do konkursu, tzn, użytkownik, który opublikował takie wydarzenie, jest traktowany jako uczestnik konkursu za dany dzień.

O wyniku wydarzenia decyduje „gwizdek sędziego” i ten rezultat jest brany pod uwagę.

W przypadku zakładów typu over, under, po dogrywce itp. o wyniku decyduje ten stan, który jest brany pod uwagę u partnera. Przykładowo: jeżeli w koszykówce dla wydarzenia Polska Niemcy, jako wynik podamy Polska, a Polska wygra w dogrywce, to pod uwagę brany jest taki wynik jaki określa partner serwisu. Użytkownicy mają jednak obowiązek zaznaczyć w polu "twój typ" który rezultat jest brany pod uwagę. W przypadku braku takiego oznaczenia, administrator zastrzega sobie prawo do rozliczenia typu według rezultatu w regulaminowym czasie gry.

Dopuszczalne jest typowanie z AH – Asian Handicap jednak musi być to wyraźnie zaznaczone w tytule analizy.

W przypadku gdy dwóch lub więcej użytkowników opublikuje analizę na to samo wydarzenie z takim samym typem, w rozliczeniu za typera dnia w danej kategorii, brany pod uwagę jest tylko typ typera, który dodał analizę najwcześniej.

W ramach konkursu przyznawane są następujące nagrody:

 • Typer dnia - za najwyższy wynik uzyskany danego dnia
 • Typer tygodnia - za najwyższy wynik uzyskany w danym tygodniu
 • Typer miesiąca - za najwyższy wynik uzyskany w danym miesiącu
 • Typer dnia kategoria - za najwyższy wynik uzyskany danego dnia w danej, promowanej kategorii.

Informacja o promowanych kategoriach znajdzie się na stronie internetowej twojtyp.pl/konkursy

Wygrana będzie wypłaca w formie kodu paysafecard za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Kod można zrealizować u partnerów serwisu po przesłaniu środków z konta paysafecard na SKRILL, za pomocą którego możliwe jest doładowanie konta gracza. 

Przesyłany kod, jest kodem pieniężnym.

Wysyłane są kody tylko i wyłącznie o wartości minimum 50 zł lub wyższej, przy czym każda wartość kodu jest wielokrotnością liczby 50.

Kody wysyłane są w ciągu 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia przez użytkownika chęci wypłaty nagrody za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zgłoszenie powinno być wysłane na adres prizes@sponsoreverything.com.

Zlecenie wypłaty nagrody może nastąpić po uzyskaniu sumy nagród o wartości minimum 50 zł.

Zasady wyliczania nagradzanych wyników

Za typera dnia uznaje się użytkownika który:

 • Opublikował przynajmniej jedną analizę na dany dzień.
 • Osiągnął najwyższy wynik ze wszystkich opublikowanych analiz danego dnia.
 • Osiągnął wynik większy od zera ze wszystkich typów w danym dniu

Za typera dnia w danej kategorii uznaje się użytkownika który:

 • Opublikował przynajmniej jedną analizę na dany dzień w danej kategorii.
 • Osiągnął najwyższy wynik ze wszystkich opublikowanych analiz danego dnia w danej kategorii.
 • Osiągnął wynik większy od zera ze wszystkich typów w danym dniu

Za typera tygodnia uznaje się użytkownika który:

 • Opublikował przynajmniej jedną analizę na każdy dzień danego tygodnia.
 • Osiągnął najwyższy wynik ze wszystkich opublikowanych analiz w danym tygodniu.
 • Osiągnął wynik większy od zera

Za typera miesiąca uznaje się użytkownika który:

 • Opublikował przynajmniej jedną analizę na każdy dzień danego miesiąca - dopuszcza się możliwość pominięcia trzech dni w miesiącu.
 • Osiągnął najwyższy wynik ze wszystkich opublikowanych analiz w danym miesiącu.
 • Osiągnął wynik większy od zera

Wynik z analiz dla typera dnia jest liczony w następujący sposób:
suma kursów, gdzie kursy z typów trafionych są traktowane jako dodatnie a z kursów nietrafionych jako ujemne;

Wyniki z analiz dla typera tygodnie i typera miesiąca są liczone według wzoru:
(k1+k2+...+kn)/Sk * ((Tt/Tn)+BP)
gdzie:
k1-kn - suma kursów z trafionych typów
Sk - liczba wszystkich opublikowanych typów trafionych i nie w danym okresie
Tt - liczba typów trafionych
Tn - liczba typów nietrafionych
BP - punkt bonusowy, który wynosi 1 w przypadku gdy Tn=0, oraz wynosi zero, gdy Tn>0 i w przypadku opublikowania analizy na każdy dzień

Nagrody w dodatkowych konkursach oraz w kategoriach rozliczane są stopniowo zaczynając od typera dnia. Oznacza to, że typ, który należy do typera dnia i ma najwyższy kurs spośród wszystkich typów trafionych tego dnia, nie bierze udziału w rozliczeniu dla typera dnia w kategoriach i podkategoriach niższego poziomu. Nagrody w kategoriach rozliczane są od nagrody za kategorię najniższego poziomu. W rozliczeniu poziomu wyższego nie będzie zatem brał udział typ, który należał do typera dnia w podkategorii lub/i podkategorii niższego poziomu, który był wygrany i miał najwyższy kurs spośród wszystkich typów typer w kategorii danego poziomu.

Przykład:

Typer publikuje 1 typ na piłkę nożną z kursem 4.00. Typ zostaje rozliczony jako trafiony, a zatem wynik typu wynosi 4.00. Jest to najwyższy wynik danego dnia, zatem typer zostaje typerem dnia. W ramach konkursu promowana jest kategoria piłka nożna, ponieważ postawiony typ osiągnął najwyższy wynik spośród wszystkich typów typera dnia, typ ten nie bierze udziału w konkursie na typera dnia w kategorii piłka nożna.

Przykład II:

Typer publikuje dwa typy w kategorii piłka nożna. Jeden typ dotyczy ligi hiszpańskiej i został postawiony po kursie 4.00, natomiast drugi typ dotyczy ligi polskiej (podkategoria Polska) i został postawiony po kursie 2.00. Wszystkie typy typera zostają rozliczone na plus, zatem typer zyskuje wynik 6.00. Okazuje się, że jest to najlepszy wynik danego dnia, zatem typer zostaje typerem dnia. Podczas rozliczania konkursu na typera dnia w kategorii piłka nożna Polska, dla tego typera bierze zatem udział typ z ligi polskiej, którego wynik wynosi 2.00. Jeżeli będzie to najlepszy wynik, typer otrzyma nagrodę za typera dnia w kategorii piłka nożna Polska. W związku z powyższym, przy rozliczeniu kategorii najwyższego poziomu, czyli piłka nożna, żaden z typów typera nie będzie brał udziału, bowiem typ z kursem 2.00 na ligę polską otrzymał już nagrodę w kategorii piłka nożna Polska, a typ z ligii hiszpańskiej, został zakwalifikowany jako najlepszy trafiony typ typera dnia. Jeżeli jednak za podkategorię piłka nożna Polska, typer nie otrzymałby nagrody w danym dniu, to omawiany typ z kursem 2.0 brałby nadal udział w rozliczeniu nagrody za kategorię piłka nożna.

Przypadek szczególny:

Jeżeli w danym dniu typer opublikuje dwa typy po takim samym kursie np. typ po kursie 4 i zostanie typerem dnia to wówczas w rozliczeniu typera dnia w kategorii, podkategorii lub podkategorii drugiego stopnia, nie jest uwzględniony ten typ, który został dodany w kategorii bardziej popularnej w serwisie. Popularność kategorii, to zestawienie wszystkich kategorii w kolejności od tej, która ma najwięcej typów do tej, która ma najmniej, liczone za poprzedni miesiąc kalendarzowy. Przykładowo w październiku obowiązuje zestawienie liczone na podstawie wszystkich opublikowanych analiz z września. Przykładowo typer opublikował dwie analizy po takim samym kursie i takiej samej stawce, oba typy zostały rozliczone na plus. Jeden typ był opublikowany w kategorii piłka nożna a drugi w kategorii siatkówka. Ponieważ kategoria piłka nożna była bardziej popularna niż kategoria siatkówka w miesiącu ubiegły, do dalszych rozliczeń nie jest brany typ za piłkę nożną. Jeżeli typer opublikował dwie analizy po takim samym kursie w tej samej kategorii, to w przypadku gdy typy są rozliczone na plus, a typer otrzymał nagrodę za typera dnia, pod uwagę nie jest brany jeden, losowo wybrany przez system typ. Identyczny sposób rozliczenia dotyczy przypadku, gdy typer danego dnia postawił trzy typy, z których wynik był identyczny.

Analizy, które zostały opublikowane do dnia 1 października 2015 r. włącznie, a które nie zostały rozliczone w którymkolwiek z konkursów, będą rozliczane według powyższego wzoru, przy czym dla każdej analizy zostanie przydzielona stawka o wartości 1 jp.

Analizy opublikowane i rozliczone do dnia 1 października 2015 r. były liczone według innego wzoru. W związku z tym wyniki konkursu mogą odbiegać od wyników liczonych aktualnie obowiązującym wzorem. Użytkownik nie może żądać zmiany wyników na podstawie obowiązującego wzoru wyliczeń dla analiz rozliczonych do dnia 1 października 2015 r. włącznie.

Nagrody za typera tygodnia za okres od 28 września do 4 października 2015 r. będą liczone według nowego wzoru, przy czym dla wszystkich analiz opublikowanych do 1 października 2015 r. włącznie, będzie przyznana stawka w wysokości 1 jp.

Zmiana zasad rozliczania wyników konkursu nie ma wpływu na dotychczas przyznane nagrody.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 2 października 2015 r.

Administratorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie w dowolnym czasie i bez podania przyczyny.

Każdy użytkownik serwisu, który bierze udział w konkursie Liga Typerów jest zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.

Wszelkie spory i niejasności, które nie są uregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Administrator.

Popularność kategorii sierpień 2020

Kategoria Ilość typów
Piłka nożna 289
Koszykówka 113
Tenis 78
Żużel 70
Hokej na lodzie 60
Baseball 49
Inne 40
Siatkówka 24
Piłka ręczna 20
Tenis stołowy 11
F1 10
Rugby 6
Snooker 4
Futsal 3
Skoki narciarskie 1
Sporty motorowe 0
Boks 0
Kolarstwo 0
Golf 0
Sporty zimowe 0
Wyścigi konne 0
Wyścigi psów 0
Lekkoatletyka 0
Surfing 0
Polityka 0
Futbol Amerykański 0